See the World VERSUS – Dare to See It All!
Pia Wirnfeldt, Director,
CLAY Museum of Ceramic Art Denmark

We challenge you to experience the world backwards. An invitation that furthermore has something significant to say about the artistic drive which motivates the VERSUS group and their conceptual form of expression, which pushes the boundaries of ceramics. VERSUS is composed of five progressive ceramicists, Ane Fabricius Christiansen, Camille Rishøj Nielsen, Lea Mi Engholm, Mariko Wada, and Sissel Wathne, who since 2007 have made a mark thanks to a series of remarkable exhibitions. In 2010 with Nature Morte – Ceramics as Image, which took genres as its theme, in 2012 with the process-oriented exhibition Meditations on a Hobby Horse, in 2014 with she, an installation which debated gender issues, and most recently with the current exhibition TALISMAN – Magic Objects at CLAY Museum of Ceramic Art Denmark, which is the grandest statement of the group so far. Taking ceramic craft and techniques as their starting point, VERSUS constantly challenge the mental habits and traditional genres of ceramics. For VERSUS, ceramics is far from just a matter of technique, form, and function, but of exploring the character of clay with the senses, and of seeking the limits of ceramics thematically and conceptually. This occurs in the field between material, scenography, and form, though never understood as a static form of expression, since the viewer is always activated as a co-creator of meaning in their works. With the exhibition TALISMAN – Magic Objects the group marks its 10th anniversary. Faced with this installation we are, like Alice in Wonderland, led into a world full of mystery and magic. To a subtle world of strange objects, which are simultaneously experienced as physically present and              metaphysically dreamy. Along the path that snakes through the darkened rooms, our gaze is caught by the lighted, almost magical objects, which poetically throw their shadows along the walls. They are ceramic objects which in form and technique vary greatly, and which at one and the same time awaken associations and seem exotically unfamiliar. Dark Secrets, Dreamcatcher, Tree of Life, Embrace Your Inner Demon, Transformation, Empathy, Dare to See It All, and Courage. These are the titles of some of the works in the installation, which like leitmotifs — together with the composition of the objects — encourage the viewer to find meaning through contemplation and reflection. A meaning which isn’t given but depends, precisely, upon the one who looks. The ceramic objects in the space possessthe power of the talisman. They each possess some magical qualities which go beyond physical reality; in other words some super[1]natural forces — both good and evil. In this sense the talismanic object bridges what we can and can’t see with the naked eye. Between the physical and the spiritual world, between logic and belief and superstition, between the conscious and the unconscious. The concept of the talisman is itself a phenomenon known in many cultures, and is generally seen as an expansion of human sight. As an object that allows for greater insight into oneself and new understanding, but only as long as we dare to let go of reason and believe in the talisman’s special magic. VERSUS invite us on a journey along this meandering road of sensual, subtle ceramic objects. A journey from the physical to the metaphysical, from the external to the inter[1]nal, from reason to emotion. To a world full of aesthetics, poetry, mystery and magic, that brings a discourse about belief and supersti[1]tion into our modern, rational world. A world much larger than the one we are immediately able to comprehend, and which forms the basis for new understanding. The recipe for the release of magic is ‘to see the world VERSUS’ and ‘to dare to see it all’.

Se verden VERSUS – vov at se det hele!
Pia Wirnfeldt, direktør,
CLAY Keramikmuseum Danmark

Hermed en opfordring til at opleve verden baglæns. En invitation som tilmed siger noget væsentligt om den kunstneriske drivkraft, der motiverer gruppen VERSUS og deres grænsesøgende, konceptuelle udtryk i keramikken. Bag VERSUS står de fem progressive keramikere, Ane Fabricius Christiansen, Camille Rishøj Nielsen, Lea Mi Engholm, Mariko Wada og Sissel Wathne, som siden 2007 har markeret sig i kraft af en række opsigtsvækkende udstillinger. I 2010 med den genretematiske udstilling Nature Morte – Keramik som billede, i 2012 med den processuelle udstilling Meditations on a Hobby Horse, i 2014 med den køns[1]debatterende installation hun og senest med den aktuelle udstilling TALISMAN – magiske objekter på CLAY Keramikmuseum, der er gruppens hidtil største udsagn. Med afsæt i det keramiske håndværk og de keramiske teknikker udfordrer VERSUS bestandigt keramikkens vanetænkning og dens traditionelle genre. For VERSUS handler det langtfra kun om teknik, form og funktion, men om at udforske lerets karakter rent sanseligt og om at afsøge keramikkens grænser tematisk og konceptuelt. Det sker i spændingsfeltet mellem materiale, sceno[1]grafi og form, dog aldrig forstået som et statisk udtryk, da beskueren altid indarbej[1]des som en betydningsskabende medspiller i deres værker.Med udstillingen TALISMAN – magiske objekter markerer gruppen sit 10 års jubi[1]læum. Overfor denne totalinstallation er vi, ligesom Alice i eventyrland, henledt til en verden fuld af mystik og magi. Til en under[1]fundig verden af særegne objekter, der på én gang opleves fysisk nærværende og me[1]tafysisk drømmende. På den sti, der bugter sig igennem det mørklagte rum, indfanges vores blik af de oplyste, næsten magiske objekter, der poetisk kaster deres skygger langs væggene. Keramiske gentande, der i form og teknik varierer væsentligt, og som på én og samme tid vækker associationer og virker eksotisk fremmedartede. Mørke hemmeligheder, Drømmefanger, Livstræ, Favn din indre dæmon, Foran[1]dring, Empati, Vov at se det hele og Mod. Dette er titlerne på nogle af installationens værker, der som ledetråde, sammen med objekternes formgivning, ansporer beskue[1]ren til at skabe betydning gennem for[1]dybelse og refleksion. En betydning, der ikke er givet på forhånd, men som netop afhænger af den, der ser. De keramiske objekter i rummet besidder talismanens kraft. De besidder hver især nogle magiske evner, som rækker ud over den fysiske virkelighed; med andre ord nogle overnaturlige kræfter — både gode og onde. I den betydning bygger talismanob[1]jektet dermed bro mellem det, vi kan se med det blotte øje, og det vi ikke kan se. Mellem den fysiske og den spirituelle verden, mel[1]lem logik og (over)tro og mellem bevidsthed og underbevidsthed. Selve talisman-be[1]grebet er som fænomen kendt fra mange kulturkredse og opfattes generelt som en udvidelse af det menneskelige syn. Som et objekt, der åbner op for større selvindsigt og ny erkendelse, men kun såfremt vi tør slippe fornuften og tro på talismanens særlige magi.Ad den bugtende vej af sanselige, subtile keramiske objekter inviterer VERSUS os med på en rejse. En rejse fra det fysiske til det metafysiske, fra det ydre til det indre, fra fornuft til følelse. Til en verden fuld af æstetik, poesi, mystik og magi, der bringeren diskurs om tro og overtro ind i vores moderne, rationelle verden. En verden langt større, end den vi umiddelbart kan begribe, og som danner grundlag for ny erkendelse. Recepten for magiens forløsning er ‘at se verden VERSUS’ og ‘at vove at se det hele’.